Съобщение до Притежателите на дялове във Фонд Пайъниър