Съобщение до притежателите на дялове във Фонд Пайъниър П.Ф. (Pioneer P.F.)