Съобщение до притежателите на дялове във фонд Глобален Селективен