Съобщение до притежателите на дялове – сливане на Фонд Gold and Mining