Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value

Американски Компании със Средна Капитализация (Бивш Американски Компании с Малка Капитализация)

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от aкции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата30.11.2001
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0133605377

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този под-фонд цели капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции, емитирани от емитенти регистрирани, със седалище или с основна дейност в САЩ.
Под-фондът използва стил на управление, който се фокусира върху стойността. Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си (към момента на покупката) в ценни книжа на неамерикански емитенти. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове “Пайъниър” - Под-фонд U.S. Mid Cap Value се управлява от Едуард Швадек. Нед е Старши вицепрезидент и Портфейл мениджър в офиса в Бостън на Пайъниър Инвестмънтс (Pioneer Investments). Нед има 26 години опит в инвестиционната индустрия, най-много от който като value инвеститор. Преди да се присъедини към Пайъниър Инвестмънтс (Pioneer Investments) той е бил съосновател и портфейл мениджър в Шайлър Капитал (Shaylor Capital) в Бостън, специализираща в управление на стойностни (value) активи за частни инвеститори. Преди Шайлър Капитал (Shaylor Capital) той е бил Старши управляващ директор и Заместник-директор на дирекция Инвестиции в Пътнам Инвестмънтс (Putnam Investments) в Бостън, където е управлявал кръг от value портфейли за клиенти на дребно и институционални клиенти.Той има бакалавърска степен по математика от колеж Помона и магистърста степен по Бизнес администрация от Харвард Бизнес Университет и е сертифициран експерт-счетоводител.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд