Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income

Глобален Мулти Активи с Целева Доходност

  Регистриран в: Люксембург
  Балансиран Фонд

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целБалансиран Фонд
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата17.9.2014
Минимален размер на първоначална инвестиция€5000, $5000
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, distributed quarterly)LU1090243418

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд се стреми да постигне приход, с второстепенна цел - капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен план, като инвестира предимно в разнообразен портфейл от ценни книжа и свързани с тях инструменти, както и в дългови и свързани с дългове инструменти. Под-фондът също така може да инвестира в дялове и акции на ПКИ, в инструменти на Паричния пазар и в Кеш. Под-фондът може да инвестира в ценни книжа на Възникващи пазари. Под-фондът може да продава краткосрочни кол-опции върху определени акции. Също така може да продава кол-опции върху индекси на акции, както и пут-опции върху ценни книжа. Под-фондът широко ще използва деривативни финансови инструменти. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Глобални Мулти Активи С Целева Доходност се управлява от Francesco Sandrini и Thomas Kruse. Francesco Sandrini, Директор на Управление на Мулти Активи, има богат опит в инвестирането в различни класове активи и е отговорен за разпределението по риск и по видове активи в различни портфейли от мулти активи. Thomas Kruse, Директор по Оценка на Риска и Стратегиите с периодичен доход, е експерт по управление на дивидентни стратегии и по управление на стратегии в облигации. Като допълнителен портфолио мениджмънт, Thomas е отговорен за генерирането на инвестиционни идеи в различни класове активи и за техния избор.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд