Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Global Multi-Asset

Глобален балансиран (бивш Глобален гъвкав)

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Под-фондове “Пълна възвръщаемост”

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целПод-фондове “Пълна възвръщаемост”
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата12.12.2008
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 3,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0372176460

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този под-фонд цели капиталов ръст и приход в средносрочен и дългосрочен план като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции, Инструменти на Паричния пазар, дългове и свързани с тях инструменти, включително конвертируеми облигации с варанти и депозити, предмет на поискване в максимален срок от 12 месеца. Под-фондът може и да инвестира до 15% от активите си в инструменти, свързани със стоки. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Глобален Мулти-активен се управлява от Франческо Сандрини, Енрико Бовалини и Марко Соргаси. Франческо Сандрини, ръководител на Решения за мулти-активни ценни книжа, има дълъг опит с кръстосано инвестиране в активи и отговаря за разпределението на активите и разпределението на риска за няколко мулти-активни портфолиа. Енрико Бовалини в качеството му на ръководител на Балансирани стратегии, има опит в управлението на балансираните взаимни фондове и пенсионните фондове. Марко Соргаси е мениджър на Портфолио Мулти-активен с дълъг опит в управлението на балансирани стратегии. Като съ-мениджъри на портфолиото, Енрико и Марко отговарят за генерирането на идеи за кръстосани активи и избор на ценни книжа.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд