Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Global Aggregate Bond

Глобални Облигации Агрегатен (Бивш Международни Облигации)

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фондове от световни облигации

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от световни облигации
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата13.2.2008
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 3,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

0.80%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0313646472

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен рейстинг и свързани с тях инструменти, деноминирани във всяка валута на държава-членка на OECD или в друга свободно конвертируема валута.
Под-фондът цели активно и флексибилно разпределение в различни сегменти на пазари с фиксирани приходи чрез инвестиране в широк диапазон емитенти на дълговите пазари. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Глобални агрегатни облигации се управлява от екипа за Глобални книжа с фиксиран доход с Танги Ле Саут и Чарлз Мелкрайт като водещи ръководители на портфолиото. Екипът има няколко години опит в инвестирането и се подпомага от екипите за количествено проучване. Танги е ръководител на Управлението на портфейли в Европейски книжа с фиксиран приход и на проучването на пазарите на Европейски ценни книжа с фиксиран приход. ой се присъедини към Пайъниър Инвестмънтс през 1999 г. Чарлз Мелкрайт е Директор на Управление на книжа с инвестиционен рейтинг в Бостън и се присъедини към компанията през 2006 г. Той специализира в структурни ценни книжа, както и в развитие на аналитични методи и средства с цел подобряване на управленските процеси на портфолиото.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд