Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - European Potential

Европейски потенциален ( бивш Европейски акции с малка капитализация )

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от aкции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата30.3.2007
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0271656307

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен план чрез инвестиране на поне 75% в акции и свързани с акции инструменти, емитирани от дружества, чието седалище се намира в Европейския съюз. Под-фондът определя като дружества с малка капитализация, тези, които към момента на покупката, са в рамките на пазарната капитализация в обхвата на индекса MSCI европейски малки компании. Под-фондът се стреми да повиши стойността чрез инвестиране в разнообразен набор от възможности, определени като атрактивни на базата на основите схващания на Фонда.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Европейски Потенциален се управлява от Кристина Мати и Серджо Гропи. Кристина е Ръководител на Европейски акции с малка капитализация. Преди да се фокусира в областта на акциите с малка капитализация през 2001 г., тя бе част от екипа за Европейски ценни книжа (1996-2001). Кристина е концентрирала нейните способности на инвестиционен мениджър на Европейските пазари на акции от началото на нейната кариера. Тя има диплома от Университет Бокони в Милано. Серджо е старши Портфолио мениджър и се присъедини към екипа на Европейски акции с малка капитализация през 2001 г. Преди това, от 1999 г., е бил член на екипа за Европейски ценни книжа. Серджо има диплома по Икономика от Университета в Торино, Италия.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд