Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - European Equity Value

Amundi Funds II - Европейски Акции Стойност (Бивш Европейски Акции Опортюнистичен)

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от европейски акции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от европейски акции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата12.12.2008
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0313647520

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този под-фонд цели капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции на емитенти регистрирани, със седалище или с основна дейност в Европа.
Под-фондът  използва “стойностен” стил на управление и се стреми да инвестира в диверсифициран портфейл от ценни книжа на разумни цени или с отстъпка от тяхната реална стойност.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Стойност на европейските акции се ръководи от екипа за Европейски ценни книжа, воден от Андреас Уосол. Андреас се присъедини към екипа за Европейски ценни книжа през 2006 г. следвайки интеграцията на инвестиционния бизнес на УниКредит. Той отговаря за управлението на нашите стойностни стратегии. Когато Инвестиции Пайъниър придоби Capital Invest Андреас пое ролята на Ръководител на Европейски ценни книжа след присъединяването към фирмата през 2005. Започнал е своята кариера с Raiffeisen Capital Management във Виена (1999-2005) и е бил Лицензиран финансов аналитик от 2001 г.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд