Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - European Equity Target Income

Европейски Акции с Целева Доходност

  Регистриран в: Люксембург
  Фонд от европейски акции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от европейски акции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата23.11.2011
Минимален размер на първоначална инвестиция€5000, $5000
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, distributed SEMI annually)LU0701926320

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд се стреми да постигне приход с второстепенна цел капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен период чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от ценни книжа и свързани с тях инструменти на компании регистрирани, със седалище или основна дейност в Европа и които предлагат възможност за по-високи от средните дивиденти. Под-фондът ще инвестира поне 75% в акции и инструменти, свързани с акции, издадени от компании със седалище в ЕС. Под-фондът може да продаде краткосрочните кол опциони на определени акции, както и да продаде пут опциони на акции, които ще бъдат закупени в бъдеще, по целеви цени, по-ниски от настоящото пазарно ниво. Под-фондът също така може да инвестира до 20% от активите си във всякакви видове дългове. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Европейски Акции с Целева Доходност се управлява от Мюнхенския офис на Pioneer Investments от Karl Huber и Thomas Radinger. Karl е старши портфолио мениджър, член на екипа за Европейски акции и признат експерт на пазара на Германски акции, със силни позиции в местната инвестиционна общност. Той работи за Pioneer Investments от 1999 и разчита на над 20 годишен инвестиционен опит. Thomas също е старши портфолио мениджър, член на екипа за Европейски акции. В допълнение към дейността му по управление на Фондове Пайъниър – Европейски Акции с Целева Доходност, той също така управлява институционални мандати с позиции в Европейски Акции. Thomas започна работа в Pioneer Investments през 1997 (предишно Bayerische Kapitalanlagegesellschaft по това време) като портфолио мениджър на Акции от Европейски компании във Финансовия сектор.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд