Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Optimal Yield

Високодоходен в евро

  Регистриран в: Люксембург
  Фондове от световни облигации

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от световни облигации
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата31.5.2006
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,20%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0229386064

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Целта на този Под-фонд е да постигне капиталов ръст и приходи в средносрочен и дългосрочен план като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от дългове с под-инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти. Със защитна цел Под-фондът може временно да разпредели до 49% от активите си в кеш или в дългове и свързани с тях инструменти, издадени от Страни-членки на ЕС, които са приели еврото за своя национална валута.Под-фондът ще инвестира предимно в инструменти, деноминирани в евро и/или кешови и инструменти на Паричния пазар.Моля, вижте Проспекта за пълните инвестиционни цели.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Високодоходни облигации в евро се управлява от водещия портфолио мениджър Колм Д'Росариол Колм е Старши ръководител н а портфолио високодоходни и е член на екипа за Възникващи пазари и Висикидоходни дългове от 2007 г., работейки като ко-ръководител на инвестиционните ни високодоходни стратегии. Преди да се присъедини към Пайъниър инвестмънтс, той е работил като кредитен анализатор към Банка WGZ, където е отговарял основно за проучванията и анализа на Ценни книжа, подкрепени с акции и на банки. Колм има магистърска степен по Икономика и Финанси, научна степен по математика и бакалавърска степен по математика/икономика. През април 2007 е удостоен от Световната асоциация на рисковите анализатори (GARP) със званието Финансов риск мениджър.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд