Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Euro Bond

Европейски oблигации

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фондове от световни облигации

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от световни облигации
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата18.12.2000
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 3,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

0.70%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0119391471

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от Европейски правителства. Под-фондът може да инвестира до 30% в дългове и свързани с тях инструменти, емитирани от компании, регистрирани, със седалище или с основна дейност в Европа, деноминирани в евро или във всяка друга свободно конвертируема валута, при условие, че основния риск от международния обмен се хеджира обратно в евро. Под-фондът няма да инвестира в акции и свързани с тях инструменти или конвертируеми облигации.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Европейски облигации се ръководи заедно от Танги льо Саут и Козимо Мараскило. Танги е ръководител на европейското портфолио с фиксирани приходи, като отговаря за упавлението на всички портфейли в Европейски книжа с фиксирани приходи, както и за европейските кредитни проучвания. Танги е с инженерно образование по приложна математика от INSA Руан, Франция също така има Магистърска степен по финанси от ЕСЕК, Париж, Франция. Козимо е ръководител на Европейски правителствени облигации и е специализирал в продуктите с Фиксиран приход откакто се присъедини към фирмата през 2000 г. Той е дипломиран инженер от Политехническия колеж на Милано и и е получил след-дипломна степен по Управление на портфолио с фиксирани приходи в Университет Бокони.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд