Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Equity

Акции на развиващи се пазари

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от aкции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата18.12.2000
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0119365988

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Под-фондът се стреми да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план, чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции, които са емитирани от компании, които са основани, със седалище или извършват по-голямата част от икономическата си активност в страни, които се считат за нововъзникващи пазари.
Под-фондът има максимална гъвкавост да инвестира във всички географски региони. Няма никакви ограничения в дела от активите на Под-фонда, който може да бъде инвестиран във всеки един географски район. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Ценни книжа на възникващите пазари се ръководи съвместно от Мауро Рато, Марко Менчини и Андреа Салватори. Мауро е ръководител на Възникващи пазари и има повече от 20 години инвестиционен опит. Той е в Пайъниър инвестмънтс от 1998 г. Марко Менчини е ръководител на Ценни книжа-Възникващи пазари. Марко се присъедини към Пайъниър инвестмънтс през 2001 г. и има повече от 15 г. инвестиционен опит. Андреа е ръководител на Ценни книжа на Световни Възникващи пазари и Латинска Америка. Андреа има повече от 16 г. инвестиционен опит. той се присъедини към Пайъниър инвестмънтс през 1999 г. Мауро, Марко и Андреа също така отговарят за Съ-управлението на портфейла на нашите ценни книжа на Световните Възникващи пазари.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд