Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund

Фондове Пайъниър – Американски Фонд Пайъниър

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фонд от aкции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФонд от aкции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата29.10.2001
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,25%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0133643469

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този Под-фонд се стреми да постигне нарастване на инвестирания капитал в средносрочен и дългосрочен план, като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти, издадени от дружества, регистрирани, със седалище или с основна дейност в Съединените американски щати.
Този Под-фонд използва методи, разработвани от Инвестиционния мениджър от 1928 г. насам, за инвестиране в диверсифициран портфейл от внимателно подбрани ценни книжа, издадени от компании, които не е задължително да се стремят към ръст на приходите и печалба над средните стойности, но чиито ценни книжа все пак предполагат известна премия. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър(ФП) – USA фонд Пайъниър се управлява от Джон Кери. Той е и портфолио мениджър на този най-стар взаимен фонд, Pioneer Fund VCT Portfolio, Pioneer Equity Income Fund, Pioneer Equity Income VCT Portfolio, First Poland America Fund и няколко институционални сметки, създадени по образец на Pioneer Fund. Постъпил е в Pioneer Investments през 1979 г., като професионалният му опит включва анализи на много сектори от икономиката, в това число издателския, медийния и автомобилния. Предишният му опит е в областта на консултирането и рисковия капитал. Джон е завършил Харвардския и Колумбийския Университети и има докторска степен. Има исторически публикации. В дейността си е подпомаган от пом.-инвестиц. мениджър Уолтър Хънуел, както и от други членове на нашия изследователски отдел за инвестиции в акции.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд