Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term

Краткосрочен в щатски долари

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Кратосрочни облигации

Информация за деня към 18.1.2018

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 6,66 $

Графика на движението на НСА за единицаРезултат на под-фонда18.1.2018

(USD)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 2.5.2002 29,07% 1,64%
5 години назад 3,74% 0,74%
3 години назад 2,46% 0,81%
2 години назад 2,46% 1,22%
една година назад 1,37%  
6 месеца назад 0,60%  
3 месеца назад 0,30%  
1 месец назад 0,15%  
от началото на 0,15%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд