Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth

Pioneer Fund Solutions – Диверсифициран Ръстов

  Регистриран в: Люксембург
  Фонд от aкции

Информация за деня към 16.1.2018

Тук ще намерите актуална информация за цената за деня на дяловете, Клас А, недистрибутивни, кoито се предлагат в България.

Цена за дял 63,49 €

Графика на движението на НСА за единицаРезултат на под-фонда16.1.2018

(EUR)

  кумулативен годишно
от основаването на под-фонда 13.2.2015 8,31% 2,77%
2 години назад 16,90% 8,11%
една година назад 3,17%  
6 месеца назад 3,44%  
3 месеца назад 2,35%  
1 месец назад 1,20%  
от началото на 1,60%  

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд