Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Общ Стандарт за Докладване (CRS) и FATCA

Общият Стандарт за Докладване и FATCA – задължение за преглед, идентификация и докладване на информация относно клиенти (лица, които не са местни за данъчни цели в България, и граждани на САЩ) на данъчните органи


Общ Стандарт за Докладване (ОСД)

Бихме искали да Ви информираме относно приложението на Директива № 2014/107/ЕС, с която се изменя Директива № 2011/16/ЕС по повод развитието в ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на автоматичен обмен на информация в сферата на данъчното облагане, във връзка с което ЕС и ОИСР са подготвили общ стандарт за обмен и дължима грижа във връзка с финансова информация, т. нар. Общ Стандарт за Докладване (ОСД).


Съгласно гореспоменатото законодателство, финансовите институции в договарящите юрисдикции са задължени да анализират и идентифицират държавата на данъчно облагане на клиентите си. Въз основа на тази идентификация финансовите институции ще предоставят на годишна база определена информация за чуждестранните си клиенти, които са данъчно задължени лица в повечето развити чужди държави (участващите юрисдикции ще бъдат над 100), на националните данъчни органи. Информацията, която ще бъде предоставяна, се отнася за предходната година (за пръв път обменът ще се прилага през 2017 г. по отношение на информация за 2016 г.).


Тази информация се състои основно от идентификацията на клиента, в т.ч. данъчен идентификационен номер на клиента, информация относно салдо на активите по сметките (на притежатели на дялове/акции) в края на календарната година и информация относно дивиденти и приходи от обратно изкупуване в течение на годината.


Националните данъчни органи ще предоставят информацията на органите, администриращи данъци, в другите договарящи юрисдикции. Всички чуждестранни институции в договарящите юрисдикции ще процедират по сходен начин, т.е. информация относно данъчно задължени лица в България, техни сметки и приходи в чужбина ще бъдат предоставяни от чуждестранните институции чрез чуждестранния (националния) данъчен орган на българските данъчни органи, с цел потвърждаване на правилното данъчно третиране на приходи от чужбина на данъчно задължени лица в България.


Pioneer Asset Management S.A., дружество учредено във Великото Херцогство Люксембург, част от групата на Amundi, е избрано за управляващо дружество на Фондовете. Управляващото дружество е избрало Société Générale Bank & Trust S.A. за регистратор и агент по прехвърлянията на Фондовете. Регистраторът и агент по прехвърлянията, чрез своите агенти обработващи сделките, e натоварен с обработката на нарежданията за закупуване, организиране на нарежданията за обратно изкупуване и конвертиране на дялове/акции на Фондовете и приемане на прехвърляне на фондове, съхранение на регистъра на притежателите на дялове/акции във Фондовете и предоставяне и ръководене на изпращане на отчети, съобщения и други документи на притежатели на дялове/акции във Фондовете. Агентът обработващ сделки в Република България е Pioneer Asset Management S.A., дружество учредено в Чехия, част от групата на Amundi.


Pioneer Asset Management, a.s. компания групата Aмунди (по-надолу наричано “PAMAS”) изпълнява задължението си за идентификация съгласно ОСД като събира информация от всяка PAMAS форма (договор) или от ОСД декларация, попълнена от клиента, в която клиентът потвърждава държавата, в която е данъчно задължено лице, и данъчния си идентификационен номер, и от свързаната документация. Ако клиентът е данъчно задължено лице в няколко държави, той/тя следва да посочи всички държави, в които е данъчно задължено лице, и предоставените му/ѝ данъчни идентификационни номера.


Събирането на информация декларацията се отнасят преди всичко до клиенти, които ще сключат нов договор с PAMAS. Въпреки това изискването за получаване на декларация във връзка с държавата, в която клиентът е данъчно задължено лице, и данъчните идентификационни номера, скоро ще бъде приложимо и за настоящи клиенти. Декларацията е валидна за неограничен период от време, като освен в случай на промяна на обстоятелствата (например, преместване в друга държава), клиентът я предоставя само веднъж.

Полезни връзка:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance

*FATCA (Данъчния закон за чуждестранните сметки на САЩ)


FATCA е закон, приет в САЩ през 2009 г., съгласно който чуждестранни финансови институции (включително PAMAS) идентифицират и докладват, чрез национален данъчен офис, за сметки притежавани от граждани на САЩ на американската данъчна служба (IRS). Също като ОСД, FATCA има за цел предотвратяване и разкриване на данъчни измами от (американски) данъкоплатци в чужбина.

Принципът на Забранения Инвеститор от САЩ се прилага стриктно към всички нови клиенти, които са граждани на САЩ, т.е. забрана за предоставяне на продукти на PAMAS в САЩ и на граждани на САЩ. Настоящи клиенти, които са граждани на САЩ, ще следва да предоставят допълнителни информация за целите на изпълнение на изискванията на FATCA, т.е. основно чрез потвърждение на определени данъчни форми в САЩ - W-9, W8-BEN or W8-BEN-E, като въпреки това принципът на Забранения Инвеститор от САЩ се прилага стриктно и към настоящи клиенти, като всякакви продукти на PAMAS подлежат на задължително обратно изкупуване.

Потвърждение на статуса на клиента за целите на FATCA се извършва чрез събиране на информация от всяка PAMAS форма (договор) или използвайки ОСД декларацията.

Полезни връзка: :

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx


PAMAS с настоящото информира, че съгласно Акт № 164/2013 от Сборник от актове за международно сътрудничество в данъчната администрация и за изменение на някои свързани актове, както са изменени, PAMAS ще прилага дължима грижа и съгласно Анекс № 2 от горецитирания акт за съществуващи сметки на дружества, чиито размер не превишава равностойността на 250,000 щатски долара към 31 декември 2015 г.