Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*Помощ за инвестиции калкулатор

Въвеждане на данни

Инвестиционният калкулатор Ви позволява да изчислите реалната стойност на Вашите инвестиции в Инвестиционни фондове Пайъниър, реални и въображаеми.

Първо изберете съответния Инвестиционен фонд Пайъниър. После въведете Вашите покупки и продажби в таблицата по-долу. Въведете датата като ДД.ММ.ГГГГ (ден, месец, година), например 21.7.1997. За удобство, използвайте иконката за календар.

Vstupní formulář

Позволени са цифри след десетичната запетая (максимум 2 цифри след десетичната запетая). Когато въвеждате покупки на дялове (инвестиция към фонда) използвайте положителни числа (напр. 23000), а в случай на обратно изкупуване, въвеждайте отрицателни числа (напр. -540,20).

Ако в информационната форма се открият грешно въведени данни (например грешна дата или неправилно форматирана инвестиция/обратно изкупуване), ще се появи съобщение за грешка. Курсорът ще бъде на първата грешка в информационната форма, като евентуалните други грешки ще бъдат маркирани в червено.

DМожете да добавяте редове като кликвате върху зелената стрелка, която се намира точно под последния ред. Възможно е и да изтривате редове като кликвате върху червеното кръстче. Можете да изтриете всеки ред, освен ако е единствения останал.

Потвърдете попълнената форма като натиснете Изчисли.

Резултати

Когато се изчислява реалната стойност на Вашата инвестиция, се използват реални стойности на фондовите дялове (ежедневни стойности от създаването на фонда).

Výstupní formulář

Първата таблица показва съответните инвестиции/изкупувания. Колоните са (виж картинката по-горе):

 • Дата – датата, която сте въвели в информационната форма
 • Стойност – сумата, която сте въвели в информационната форма
 • Падежна дата - датата на стойността на дял, следващия работен ден след „датата”
 • Стойност на дял – стойността на дял към падежната дата
 • Брой дялове – показва колко дяла сте купили/продали (взема се предвид таксата, когато се купува)
 • Такса – изчислава се само при покупки/инвестиране. За повече подробности вижте таблицата за таксите…

Втората таблица съдържа счетоводна информация. Колоните са:

 • Общо инвестирани - сумата на инвестициите и изкупуванията, номиналния размер пари, инвестирани във фонда
 • Реален брой дялове – реалния брой дялове, сумата от колона „Брой дялове” от първата таблица.
 • Стойност на дял към … - последната стойност на дял на фонда
 • Реална стойност - изчислена като реален брой дялове, умножен по реалната стойност на дял
 • Доходност (годишно)

Съвети за потребителите

 • Съобразяване с инвестиционната цел. Фонд Европейски облигации има 3-годишна инвестиционна цел, останалите фондове имат поне 5-годишна инвестиционна цел. Настоящият инвестиционен калкулатор не е предназначен за краткосрочни инвестиции. Изчисленото изпълнение на краткосрочните инвестиции може да бъде подвеждащо поради силното влияние на таксите.
 • Когато се въвежда голям брой инвестиции, Ви препоръчваме да пропуснете инвестициите от последната година. Таксите оказват влияние на последните инвестиции, затова калкулираното изпълнение може да бъде подвеждащо.
 • Ако искате да коригирате информационната форма след изчисляването, използвайте линка „Въведете инвестиция” (от лявята страна) вместо бутона „Назад”. Ако натиснете бутона „Назад”, цялата информация, въведена до момента, ще бъде изгубена.

Принцип на изчисляване

Първата стъпка е проверка на въведените дати, последвана от хронологично подреждане на транзакциите. Определя се стойността на дял за всяка транзакция.

Стойността на дяла се увеличава с таксата. В таблицата с резултатите таксата е показана като процент. Останалите фондове имат фиксирана такса от 5%, която е показана в евро.

Vypočítá se počet podílových listů (akcií) pro tuto operaci jako podíl hodnoty a ceny PL (akcie). U nákupu je testováno, jestli je splněna podmínka pro minimální hodnotu nákupu. Pokud jde o odkup, testuje se, zda-li je na kontě dostatečné množství PL (resp. akcií) k uskutečnění odkupu a pro fond Živnobanka-dynamický je také testována minimální výše odkupu. Pokud nákup nebo odkup nesplňuje testovaná kritéria, je hlášena chyba.

Броят на дяловете за всяка транзакция се изчислява като размер на инвестираната/изкупена сума, разделена на стойността на дял. За останалите фондове е тестван само инвестиционният критерий. За всяко обратно изкупуване е тестван достатъчен брой дялове. Ако транзакцията не отговаря на даден критерий, се появява съобщение за грешка.

Последната стъпка е нереализирано изкупуване (реална дата и реална стойност на Вашата инвестиция, така че след това изкупуване баланса на сметката да се равнява на нула).

Формулата за изпълнението е:

Vztah na výpočet výnosu pro harmonogram neperiodických peněžních toků

Пояснения към формулата:

 • k  броя на транзакциите, въведени от потребител
 • D1, …, Dk  дати, въведени от потребител
 • P1, …, Pk  суми пари, въведени от потребител
 • Dk+1  фактическа дата
 • Pk+1  стойност на нереализирани изкупувания, равна на отрицателна реална стойност на сметка
 • V  изпълнение (p.a.)

Тази формула се решава чрез итеративен метод. Можете да изчислите изпълнението, напр. като използвате Microsoft Excel и финансовата му функция XIRR (необходими са аналитични инструменти).